Familypedia
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaroslav I Vladimirovich of Kiev (c978-1054)
more
 
 
 
 
 
 
 
Igor Yaroslavich of Volhynia (1036-1060)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingegerd Olofsdotter of Sweden (1001-1050)
more
 
 
 
 
 
 
 
Davyd Igorevich of Volhynia (c1055-1112)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunigunde of Orlamünde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsevolodko Davydovich of Goroden (c1080-1142)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Vsevolodovna of Goroden (c1127-1190)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaroslav I Vladimirovich of Kiev (c978-1054)
more
 
 
 
 
 
 
 
Vsevolod I Yaroslavich of Kiev (1030-1093)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingegerd Olofsdotter of Sweden (1001-1050)
more
 
 
 
 
 
 
 
Vladimir II Vsevolodovich Monomakh of Kiev (1053-1125)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anastasia Monomachos (c1035-1067)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agafiya Vladimirovna of Kiev (c1097-1144)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yefimiya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement