Familypedia
Advertisement
descendants

Four or more generations of descendants of Anna Yuryevna of Turov (c1152-c1209) if they are properly linked:
1. Anna Yuryevna of Turov (c1152-c1209)

2. Anastasiya Ryrikova (c1166-c1210)
2. Predslava Ryurikovna (c1170-c1205)
2. Rostislav II Ryurikovich of Kiev (1172-1218)
3. Izmaragda Rostislavna of Kiev (1198-c1250)
4. Ivan Glebovich of Stepan (c1240-1292)
2. Yaroslava Ryurikovna (c1174-c1221)
2. Vseslava Ryurikovna (c1180-c1220)
3. Vseslava Yaroslavna (c1197-c1240)
2. Vladimir IV Ryurikovich of Kiev (1187-1239)
3. Rostislav Vladimirovich of Ovruch (c1204-c1243)
3. Andrei Vladimirovich Dolgaya Ruka of Vyazma (c1205-1223)
4. Vasili Andreyevich of Vyazma (c1221-c1250)
5. Afanasi Vasilyevich of Vyazma (c1240-c1280) ... (more)
5. Roman Vasilyevich of Vyazma (c1242-c1260) ... (more)
5. Yuri Vasilyevich of Vyazma (c1245-c1265) ... (more)
4. Ivan Andreyevich (c1222-c1255)
4. Fyodor Andreyevich (c1223-c1255)
3. NN Vladimirovna (c1207-c1240)
3. Marina Vladimirovna (1215-1238)
Advertisement