Familypedia
Advertisement
tree
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svyatoslav II Yaroslavich of Kiev (1027-1076)
more
 
 
 
 
 
 
 
Yaroslav Svyatoslavich of Chernigov (1074-1129)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oda von Babenberg (c1040-c1087)
more
 
 
 
 
 
 
 
Rostislav Yaroslavich of Murom (c1100-1153)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleb Rostislavich of Ryazan (c1127-1177)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feodosya Igoryevna of Ryazan (1194-1244)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vladimir II Vsevolodovich Monomakh of Kiev (1053-1125)
more
 
 
 
 
 
 
 
Yuri I Vladimirovich Dolgoruky of Kiev (c1090-1157)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gytha of Wessex (1053-1098)
more
 
 
 
 
 
 
 
Rostislav Yuryevich of Pereyaslavl (c1108-1151)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayub Khan (c1070-c1117)
more
 
 
 
 
 
 
 
Anna of Cumania (c1092-c1135)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yevfrosiniya Rostislavovna of Pereyaslavl (c1130-1179)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement