Familypedia
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algirdas (1296-1377)
more
 
 
 
 
 
 
 
Dmitri Olgierdovich of Bryansk (c1330-1399)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Yaroslavna of Vitebsk (c1300-c1348)
more
 
 
 
 
 
 
 
Mikhail Dmitriyevich of Trubetsk (c1362-c1405)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Ivanovna of Drutsk (c1335-c1375)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuri Mikhailovich of Trubetsk (c1390-c1446)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Yuryevich of Trubetsk (c1440-1520)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement