Familypedia
Advertisement
tree
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rostislav Yaroslavich of Murom (c1100-1153)
more
 
 
 
 
 
 
 
Gleb Rostislavich of Ryazan (c1127-1177)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vladimir Glebovich of Pronsk (c1158-c1197)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rostislav Yuryevich of Pereyaslavl (c1108-1151)
more
 
 
 
 
 
 
 
Yevfrosiniya Rostislavovna of Pereyaslavl (c1130-1179)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstantin Vladimirovich of Pronsk (c1187-c1242)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yevstafi Konstantinovich (c1242-1264)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement